Tác phẩm “Hoa Đào Đón Xuân” do Yêu Thủy Sinh setup

Đây là tác phẩm “Hoa Đào Đón Xuân” do Yêu Thủy Sinh setup tại nhà cho khách!

Thông tin tác phẩm:
Đèn: ADA Solar RGB
Lọc: Lọc Inox phi 220 kèn lọc phụ phi 168 (2 bộ)
Phân nền: ADA Amazonia 60L
Cốt nền: ADA Power sand

0905866313
Liên hệ